Web version
Interreg Interreg

I-con Project Newsletter č.2

Europa

I-con Project Newsletter č.2
Program INTERREG CENTRAL EUROPE podporuje regionálnu spoluprácu medzi stredoeurópskymi krajinami: Slovenskom, Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom, ako aj časťami Nemecka a Talianska. Cieľom programu je dosiahnuť, aby sa mestá a regióny strednej Európy stali lepšími miestami na život a prácu prostredníctvom inteligentných riešení zodpovedajúcich regionálnym výzvam v oblasti inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, životného prostredia, kultúry a dopravy.

Interreg i-con

IMPROVING COMPETENCES AND SKILLS THROUGH FOOD SECTOR INNOVATIONS

News


Vitajte späť pri informačnom letáku projektu I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations), polročnej aktualizácii, v ktorej informujeme o tom, čo sa udialo v súvislosti s projektom, o nadchádzajúcich podujatiach a aktivitách.


Čo sa udialo?

"... Veľkým úsilím je zostať remeselníkom vo vašej hlave, vo vašich produktoch, ale s dvoma dušami: jedna sa zameriava na históriu a tradíciu, druhá na prijatie rýchlych zmien dnešnej doby a na hľadanie produktu využívajúceho technológiu, výskum a balenie na pridanie služieb k samotnému produktu ... " (P. Franchini, obchodný manažér spoločnosti" Salumificio Vecchi "- EXPO MILANO 2015).

Tento citát by mohol zhrnúť východiskový bod príbehu, filozofiu, ktorá sa stane stratégiou. Návod pre MSP z oblasti potravinárstva je kombináciou zručností, kompetencií a synergií s potravinárskymi odvetviami. Predstavuje najmä dizajn, mechatroniku, bezpečnosť potravín a inovácie.

Protagonistami tohto príbehu je desať partnerov. Na prvom stretnutí v Bologni začali vytvárať spoločný postoj a operačné stratégie projektu I-CON. Úspešne zapojili malé a stredné podniky a miestne zainteresované strany s cieľom implementovať Nadnárodnú schému mentorstva v oblasti potravinárstva a Platformu pre crowd design ako odpoveď na potrebu inovácií v odľahlých oblastiach.

Hlboké a intenzívne štúdium rámca súvisiaceho s potravinárskymi ekosystémami v každej partnerskej oblasti umožnilo zmapovať ich stav v súvislosti so štyrmi kľúčovými sektormi modelu štvornásobnej špirály.

Výstupy ukazujú konkrétne potreby a kritické faktory podnikov, osvedčené postupy pre MSP, stratégie inteligentnej špecializácie, možnosti verejného financovania, ponuku vzdelávania a sprostredkovateľskú podporu. Na rozširovanie prvých dosiahnutých výsledkov bolo zorganizovaných niekoľko pracovných stretnutí.

Každý, kto má záujem, sa môže stať súčasťou prebiehajúceho projektu I-CON prostredníctvom stretnutí a podujatí, ale najmä denne, prostredníctvom virtuálnych kanálov a našej webovej stránky a Facebooku.


Hlavné výzvy v oblasti bezpečnosti potravín na európskej úrovni

Napriek tomu, že bezpečnosť potravín je pre Európu hlavným cieľom verejného zdravia a hospodárstva, nedávne krízy v oblasti bezpečnosti potravín vyvolali veľký záujem spotrebiteľov a vnímanie spotrebiteľov viedlo k všeobecnému nedostatku dôvery.Food safety by design (Source: ETP Food for Life, Strategic Research Agenda 2007-2020, 2007).

V projekte I-CON sú uvedené hlavné výzvy v oblasti bezpečnosti potravín na európskej úrovni: (1) predpovedanie a monitorovanie správania a osudu relevantných známych a vznikajúcich biologických rizík; (2) predpovedanie a monitorovanie správania a osudu relevantných známych a vznikajúcich chemických rizík vrátane toxínov biologického pôvodu; (3) primerané hodnotenie rizík a prínosov a komunikácia s rôznymi zainteresovanými stranami potravinového reťazca; (4) nástroje na zaistenie bezpečnosti potravinového reťazca; (5) pochopenie a riešenie problémov spotrebiteľov v otázkach bezpečnosti potravín.

Pokiaľ ide o tieto výzvy, projekt I-CON určil aj vedecké a technické potreby súvisiace s bezpečnosťou a kvalitou potravín pre inovácie v potravinárskom priemysle, okrem iného vrátane: (1) riadenia bezpečnostných rizík a rizík pri spracovaní, distribúcii a predaji; (2) udržiavanie a zvyšovanie kvality prostredníctvom efektívnej modernej technológie; (3) dodávanie výrobkov, ktoré sú počas celej lehoty skladovateľnosti bezpečné; (4) zachovanie kvality výrobku počas celej skladovateľnosti; (5) ochranu spotrebiteľov prostredníctvom vhodného usmernenia.


Solárne sušené huby - prirodzene obohatené vitamínom D

V rámci projektu TRAFOON - "Tradičná potravinová sieť na zlepšenie prenosu vedomostí pre inovácie", spoločnosť Dirfis Mushrooms v úzkej spolupráci s Dr. Dimitriosom Argyropoulosom (Univerzita v Hohenheime, Nemecko) úspešne uplatnila energeticky úspornú, lacnú technológiu solárneho sušenia s cieľom vyvinúť sušené výrobky z húb bohaté na vitamín D lepšej kvality a s predĺženou skladovateľnosťou.

Keď sú huby v letných mesiacoch vystavené slnečnému žiareniu, začnú prirodzene produkovať vitamín D vo veľkých množstvách. Vysvetlenie je, že ultrafialové svetlo konvertuje ergosterol huby - prirodzene sa vyskytujúca látka v hubách - do ergokalciferolu (vitamínu D2). Sušenie na slnku prináša bezpečné a kvalitné sušené huby s výbornou chuťou, ktoré je možné využívať počas celého roka. Preto sušené huby majú potenciál stať sa v zimných mesiacoch prírodným zdrojom vitamínu D.

Dirfis Mushrooms je prvou spoločnosťou v Európe, ktorá prináša na trh sušené huby s vysokým obsahom vitamínu D. Solárne sušený "My delicious OYSTER MIX" sa skladá zo zlatých a šedých hlív ustricových ekologicky pestovaných na farme na ostrove Euboea (Grécko). Obsahujú viac ako 2100 μg vitamínu D2 na 100 g, čo znamená, že jeden alebo dva plátky húb môžu naplniť odporúčaný denný príjem vitamínu D. Solárne sušené huby predstavujú jediný zdroj vitamínu D pre vegánov!


Inovačné potreby malých a stredných producentov potravín v Európe

V rámci projektu I-CON bol medzi 710 európskych malých a stredných podnikov z potravinárskeho sektora rozoslaný dotazník, ktorého cieľom bolo vypracovanie správy o diagnostike kritických faktorov pre MSP. Celkovo bolo získaných 98 vyplnených dotazníkov.

Pokiaľ ide o potreby inovácií, všetci respondenti, s výnimkou šiestich, mali záujem o integráciu inovácií vo svojich podnikoch. Grafické znázornenie odpovedí zobrazuje graf nižšie, pričom hlavnými prioritami sú Procesy - optimalizácia efektívnosti a Zlepšenie balenia.

Potreba integrácie inovácií v.....

Správa preukázala, že spoločnosti si uvedomujú skutočnosť, že inovácie prinášajú výhody, najmä pokiaľ ide o rast predaja a zníženie nákladov. Vo všeobecnosti informácie o regionálnych regulačných zákonoch sú málokedy dostupné.

Hoci niektoré spoločnosti neprejavili záujem o bezplatné konzultácie, projekt I-CON zvýši spoluprácu s cieľovými MSP využitím nových a inovatívnych prístupov, ktorými sa neustále monitoruje spokojnosť / kvalita, aby sa zlepšili podnikateľské schopnosti a zručnosti MSP z oblasti potravinárstva prostredníctvom využitia potenciálu inovácií.

Kto sme?

Partneri zo siedmich stredoeurópskych krajín spojili svoje sily s cieľom zlepšiť podnikateľské schopnosti a zručnosti v odľahlých oblastiach prostredníctvom inovačného potenciálu potravinárstva.

Slovinsko

Pomurje Technology Park

Chamber of Agricultural and food enterprises

Rakúsko

Business Upper Austria

Maďarsko

Campden BRI Hungrary Ltd

South Transdanubian Regional Innovation Agency

Taliansko


CNA National Confederation of Crafts and Small and Medium Sized businesses – Regional Association of Emilia Romagna

UNISEF - Industry Association Service & Training of Treviso and Pordenone

Nemecko

Hohenheim University

Poľsko

Polish Chamber of Food Industry and Packaging

Slovenská republika

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Financovanie projektu I-CON

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu INTERREG CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje spoluprácu na spoločných výzvach v strednej Európe. S rozpočtom 246 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program podporuje cezhraničnú spoluprácu inštitúcií s cieľom zlepšiť úroveň miest a regiónov v Slovenskej republike, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku a v Taliansku.
Interreg i-con

Kontakty


logo