Web version
Interreg Interreg

I-con Project Newsletter č.4

Europa

I-con Project Newsletter č.4

Program INTERREG CENTRAL EUROPE podporuje regionálnu spoluprácu medzi stredoeurópskymi krajinami: Slovenskom, Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom, ako aj časťami Nemecka a Talianska. Cieľom programu je dosiahnuť, aby sa mestá a regióny strednej Európy stali lepšími miestami na život a prácu prostredníctvom inteligentných riešení zodpovedajúcich regionálnym výzvam v oblasti inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, životného prostredia, kultúry a dopravy.

Interreg i-con

IMPROVING COMPETENCES AND SKILLS THROUGH FOOD SECTOR INNOVATIONS

Radi by sme Vás privítali pri čítaní ďalšieho, v poradí už štvrtého, polročného vydania informačného letáku projektu I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations), v ktorom Vás informujeme o tom, čo sa udialo v súvislosti s projektom ako aj o nadchádzajúcich podujatiach a aktivitách.

Čo sa udialo?

“Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, urobím a porozumiem” (Confucius, 551 b.C – 479 b.C).
Podstata tohto citátu dokonale opisuje "know-how" charakterizujúce malé a stredné podniky, ktoré chce projekt I-CON podporovať.
Remeselná spoločnosť, ktorá žije na tradíciách, generačnej výmene a odovzdávaní zručností.
Remeselná spoločnosť, ktorá sa viac a viac zaujíma o inovačné riadenie, procesy a produkty.
Remeselná spoločnosť, ktorá rastie nielen v oblasti technológií, ale predovšetkým v oblasti kompetencií a kultúry, smerom k digitalizovanému priemyslu (Priemysel 4.0) a kľúčovým technológiám, ktoré sa týkajú modernej výroby, výroby aditív, simulácie, horizontálnej/vertikálnej integrácie, kybernetickej bezpečnosti a využitiu internetu v priemysle. Digitalizácia podporovaná miestnymi politikami, podpora inteligentnej špecializácie ekosystémov a medzinárodná spolupráca medzi spoločnosťami, sprostredkovateľskými podpornými organizáciami a výskumom.

Prebiehajúce zmeny v potravinárskom sektore úzko súvisia so zmenami v spoločnosti, najmä v oblasti mechatroniky, dizajnového balenia, bezpečnosti potravín, kvality potravín, ale aj označovaním, na ktoré sa zameriava projekt I-CON. Potravinársky sektor predstavuje jedno z odvetví, ktoré je schopné stimulovať zotavenie zamestnanosti v krajinách strednej Európy, najmä v Slovinsku, Slovenskej republike, Poľsku či Maďarsku, zvyšujúc potenciálnu hodnotu inovácií prostredníctvom zdieľania kompetencií s partnermi z Talianska, Rakúska a Nemecka.


Tento vzájomný vplyv v projekte I-CON umožnil vytvoriť medzinárodnú skupinu odborníkov a sieť nadnárodných partnerov, ktorá pomôže obchodným modelom miestnych MSP nájsť uplatnenie pre ich konkurenčnú výhodu, vstúpiť na väčší trh a získať priaznivé podmienky pri expanzii podnikov.
Zaujímavý pohľad na súčasné výzvy potravinárskeho priemyslu a prehľad o existujúcich trendoch/riešeniach, ktorými sa zaoberajú partneri v niekoľkých verejných iniciatívach a plánované miestne workshopy s MSP pomôžu nadviazať ďalšiu spoluprácu v rámci strednej Európy.


preto nie je výhradne propagačná kampaň spustená programom Stredná Európa, ale predovšetkým vyjadruje poslanie tohto partnerstva.


Akadémia vzdelávania: 3 študijné dni pre projekt I-CON

Akadémia vzdelávania pre projekt I-CON, ktorú organizoval taliansky partner projektu UNIS&F sa konala v dňoch 20. – 22. marca 2018 v talianskom meste Treviso. Akadémia bola venovaná sektoru inovácií v oblasti potravín so zameraním najmä na aspekty týkajúce sa mechatroniky, dizajnu potravín, balenia, hygieny a bezpečnosti potravín.

Čo sa udialo počas týchto troch dní? Akadémia sa uskutočnila prvý deň v centrálnej budove Unindustria Treviso, ktorou je Palazzo Giacomelli a ostatné dni v triedach budovy UNIS&F. Rozdelenie účastníkov do 3 pracovných skupín podľa oblasti špecializácie a názorné workshopy poskytli príležitosť prehĺbiť a zvýšiť vedomosti pre všetkých účastníkov. Spomedzi mnohých tém sa z hľadiska obalu potravín alebo nápojov ukázalo, že vnímanie aspektov je rozhodujúce pri výbere nákupu, pretože kupujúci vidia, dotýkajú sa a cítia obal ako prvý, potom jeho obsah. Ak chcete vytvoriť úspešný produkt, musíte jasne pochopiť jeho charakteristiky od vypracovania projektovej dokumentácie, ako to dokazujú aj rôzne spoločnosti svojimi skúsenosťami, ktoré sa zúčastnili tejto akadémie.Figure 1: Training Academy participants


Figure 2: Food design packaging session

Čo sa udialo v skupine facilitátorov pre oblasť bezpečnosť, kvalita a označovanie potravín?

7 facilitátorov, 2 školitelia, 3 dni a 15 hodín odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín.
7 špecializovaných facilitátorov pre oblasť bezpečnosť potravín sa zúčastnilo v rámci vzdelávacej akdémie v Trevise školenia o bezpečnosti potravín, kvalite a označovaní, ktoré bolo pod vedením knowledge partnera projektu I-CON Campden BRI Hungary.
Dvaja skúsení školitelia mali za cieľ vysvetliť účastníkom úlohy ako facilitátorom projektu I-CON a pripraviť ich na efektívne využívanie súboru nástrojov na hodnotenie kvality a označovania bezpečnosti potravín, ktoré umožňujú identifikovať medzery a potreby v činnosti spoločností a sú schopné ponúknuť spoločnostiam riešenia pre tieto medzery a potreby. Počas troch dní školenia sprostredkovatelia preskúmali zoznam osvedčených postupov zhromaždených partnermi projektu.
Ale ako vieme, "learning by doing" je najlepší spôsob, ako sa oboznámiť s postupom alebo metódou, takže facilitátori mali šancu vyskúšať svoje nové vedomosti prostredníctvom cvičení v reálnom živote a snažili sa presvedčiť školiteľov (ako keby členov manažmentu) implementovať určité riešenia ....

... A oni to urobili!Figure 3: Food safety, quality and labelling training session

Oblasť mechatronika vzdelávacej akadémie v Trevise, Taliansko

V rámci projektu I-CON sa mechatronický klaster – rakúsky partner projektu I-CON Mechatronik-Cluster Business Upper Austria zaoberá všetkými úlohami, otázkami a požiadavkami, ktoré majú vplyv na mechatronické témy vo výrobe potravín. Počas trojdňového workshopu v Trevise predstavili rakúske spoločnosti ako napríklad Klatt Fördertechnik, Daxner alebo Insort inovatívne mechatronické riešenia pre potravinársky priemysel. Klatt Fördertechnik so sídlom v Neumarkt am Wallersee je špecialista na individuálne plánovanie a výrobu kompletných dopravných systémov. Dopravníky, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, musia spĺňať hygienické predpisy. Okrem špeciálnych techník spracovania sa musí použiť aj nehrdzavejúca oceľ. Rodinná firma Daxner z Wels: spoločnosť Daxner sa zaoberá výrobnými a technologickými riešeniami v oblasti prepravy a spracovania práškových a granulovaných výrobkov, ako aj kvapalín. Ako príklad osvedčených postupov spoločnosť prezentovala flexibilné zaobchádzanie s koreninami bez kontaminácie, ako aj manipuláciu so zložkami na pečenie v spoločnosti Fischer Brot. Produkcia ovocnej šťavy malého maďarského družstva bola čiastočne automatizovaná strojmi od rakúskych strojárov Kreuzmayr a Voran. Kontrola kvality a detekcia cudzích telies v potravinách bola opäť zameraná na spoločnosť Insort. Stefanie Rudová, generálna riaditeľka Ortner clean-rom technology, informovala o predĺženej trvanlivosti produktu získaným spracovaním v prostredí so zníženým obsahom mikroorganizmov, s príkladom použitia na mieste výroby mäsa a klobás. Spektrum know-how rakúskych potravinárskych spoločností v oblasti výroby potravín bolo dokončené pomocou automatizačných riešení od spoločnosti Spörk a SMC.Figure 4: Mechatronics training session

Úspešný workshop S3 o inteligentnej špecializácii na aplikáciu IKT a pokročilých výrobných riešení v potravinovom reťazci (Smart Specialisation on the Application of ICT and Advanced Manufacturing Solutions in the Food Supply Chain) v Budapešti!
4. - 5. apríla 2018 Budapešť, Maďarsko.

Hlavné témy workshopu boli digitalizácia potravinového reťazca kombináciou a výmenou údajov za účelom vytvorenia hodnoty a zlepšenia efektívnosti pri využívaní zdrojov, šetrnosti k životnému prostrediu a zníženia množstva odpadu a nákladov.
Projekt I-CON bol prezentovaný zástupcami projektových partnerov: Pomurje Technology Park, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Chamber of Agricultural and Food Enterprise, Campden BRI Hungary, CNA Regional Association of Emilia Romagna, University of Hohenheim a Polish Chamber of Food Industry and Packaging.
Workshop bol okrem iného skvelou príležitosťou diskutovať o pokračovaní projektu I-CON pre "modernizáciu" potravinárskeho sektora a tiež o potenciálnych súvislostiach s prebiehajúcim projektom SKIN H2020.
Podujatie zorganizovali Campden BRI Hungary a Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Chamber of Agricultural and Food Enterprise s podporou European Commission Directorate General for Regional and Urban Policy (DG REGIO) a v spolupráci s National Research, Development and Innovation Office (Maďarsko).
Oficiálna webová stránka udalosti.Figure 5: Supporting S3

Kto sme?

Partneri zo siedmich stredoeurópskych krajín spojili svoje sily s cieľom zlepšiť podnikateľské schopnosti a zručnosti v odľahlých oblastiach prostredníctvom inovačného potenciálu potravinárstva.

Slovinsko

Pomurje Technology Park

Chamber of Agricultural and food enterprises

Rakúsko

Business Upper Austria

Maďarsko

Campden BRI Hungrary Ltd

South Transdanubian Regional Innovation Agency

Taliansko


CNA National Confederation of Crafts and Small and Medium Sized businesses – Regional Association of Emilia Romagna

UNISEF - Industry Association Service & Training of Treviso and Pordenone

Nemecko

Hohenheim University

Poľsko

Polish Chamber of Food Industry and Packaging

Slovenská republika

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Financovanie projektu I-CON

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu INTERREG CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje spoluprácu na spoločných výzvach v strednej Európe. S rozpočtom 246 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program podporuje cezhraničnú spoluprácu inštitúcií s cieľom zlepšiť úroveň miest a regiónov v Slovenskej republike, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku a v Taliansku.
Interreg i-con

Kontakty


logo