Web version
Interreg Interreg

I-con Project Newsletter č. 1

Europa

I-con Project Newsletter č. 1
Interreg CENTRAL EUROPE Programme supports regional cooperation among central European countries: Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia, as well as parts of Germany and Italy. The programme aims to make central European cities and regions better places to live and work by implementing smart solutions answering to regional challenges in the fields of innovation, lowcarbon economy, environment, culture and transport.

Interreg i-con

IMPROVING COMPETENCES AND SKILLS THROUGH FOOD SECTOR INNOVATIONS

News


Prinášame vám prvé polročné vydanie informačného letáku projektu I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations), ktorý poskytuje informácie pre malé a stredné podniky o tom, čo je nové v projekte, o pripravovaných akciách a aktivitách.


O projekte

Partneri zo siedmich stredoeurópskych krajín spojili svoje sily s cieľom zlepšiť podnikateľské schopnosti a zručnosti v ich odľahlých regiónoch prostredníctvom inovačného potenciálu potravinárstva.

Slovinsko, Maďarsko, Poľsko a Slovenská republika sa stretávajú s klesajúcim počtom pracovných príležitostí v tradičných odvetviach v dôsledku štrukturálnych zmien. To zdôrazňuje potrebu prijať opatrenia na podporu hospodárskej činnosti s potenciálom vytvorenia pracovných miest v regiónoch, ktoré sa stretávajú s problémami pri zachovaní ekonomického rozvoja. Analýza ukazuje, že potravinársky sektor spolu so súvisiacimi odvetviami predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie.

Zdieľaním znalostí, kompetencií a silných vzťahov s miestnym prostredím, budú partneri spolupracovať na zlepšení podnikateľských schopností a zručností v odľahlých regiónoch prostredníctvom inovačného potenciálu potravinárstva po dobu 3 rokov.

Očakáva sa zavedenie udržateľného nadnárodného akčného plánu pre vytváranie konkurenčných výhod pre malé a stredné podniky a proaktívne rady pre sprostredkovateľov a inštitúcie.


O partnerstve

Konzorcium sa skladá z 10 starostlivo vybraných partnerov, ktorí sú podľa príslušných aktivít v projekte rozdelení do 3 skupín.

Prvá skupina sa skladá zo "znalostných partnerov" pokrývajúcich tri oblasti odborných znalostí, v ktorých budú poskytovať odborné znalosti s cieľom zlepšiť príležitosti MSP v potravinárskom sektore. Oblasti mechatroniky, biotechnológie a dizajnu budú analyzované nasledovnými inštitúciami: Hohenheim University, Business Upper Austria, Campden BRI Hungrary Ltd. and Industry Association Service & Training of Treviso and Pordenone.

Druhá skupina sa skladá z 5 "regionálnych partnerov", do ktorej patrí aj Slovenská obchodná a priemyselná komora spolu s: CNA National Confederation of Crafts and Small and Medium Sized Businesses – Regional Association of Emilia Romagna, Chamber of Agricultural and Food enterprises, South Transdanubian Regional Innovation Agency, Polish Chamber of Food Industry and Packaging, ktorí vykonávajú opatrenia na regionálnej úrovni.

Tretiu skupinu predstavuje technologický park Pomurje (Slovinsko) ako "hlavný partner projektu", ktorého rola sa vzťahuje na všetky hlavné oblasti podpory.


Úvodné stretnutie v meste Bologna (Taliansko)

V dňoch 29.- 30. júna 2016 sa v talianskom meste Bologna uskutočnilo úvodné stretnutie projektu I-CON, ktorý bude prebiehať do roku 2019. Počas trvania projektu budú malé a stredné podniky z agropotravinárskeho sektoru intenzívnou činnosťou a spoluprácou s ostatnými partnermi smerovať k inováciám v odvetví a zlepšovaniu ich schopností a zručností.

Všetci partneri prezentovali svoje organizácie dvom vedúcim úradníkom projektu, ktorí sa pripojili k stretnutiu a aktívne prispeli k implementácii stratégie realizácie projektu. Na stretnutí sa dohodlo vykonávať všetky výskumy/analýzy trendov v odvetví potravinárstva v súvislosti so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu RIS3.


Výsledkom budú inovatívne riešenia

Potravinársky sektor je identifikovaný ako sektor s najvyšším potenciálom k dosiahnutiu socio-ekonomického multiplikačného účinku v odľahlých regiónoch. Projekt je preto zameraný na riešenie zvýšenia kompetencií v potravinárskom sektore v rámci medzisektorovej spolupráce v oblasti mechatroniky (výrobné technológie), biotechnológie (bezpečnosť potravín) a dizajnu (balenie).

V priebehu trvania projektu budú vytvorené nasledujúce inovatívne riešenia:

  • mentor program, ktorý by bol odborne vyvinutý iba pre potravinárske firmy momentálne v strednej Európe ešte neexistuje. S mentor programom budú mať MSP z oblasti výroby potravín prospech z dostupnosti nadnárodnej skupiny odborníkov pochádzajúcich z rôznych regiónov EÚ, mobility odborníkov, orientovane zameraného programu, ktorý zvýši kompetencie a zručnosti v oblasti efektivity nákladov a zabezpečenie kvalitu prostredníctvom kontroly výrobných technológií, riadenia rizík v oblasti bezpečnosti potravín a validácie dizajnu potravín;
  • design platforma síce existuje, ale potravinárske malé a stredné podniky čelia vážnym problémom s jej využitím z dôvodu obmedzenia potravinárskej legislatívy. S rozvinutou sadou nástrojov prispôsobenou na vyriešenie konkrétnych problémov, partneri zároveň vyriešia obmedzenú použiteľnosť platformy súvisiacou s dizajnom potravín.

Kto sme

Partneri zo siedmich stredoeurópskych krajín spojili svoje sily s cieľom zlepšiť podnikateľské schopnosti a zručnosti v odľahlých oblastiach prostredníctvom inovačného potenciálu potravinárstva..

Rakúsko

Business Upper Austria

Maďarsko

Campden BRI Hungrary Ltd

South Transdanubian Regional Innovation Agency

Taliansko


CNA National Confederation of Crafts and Small and Medium Sized businesses – Regional Association of Emilia Romagna

Industry Association Service & Training of Treviso and Pordenone

Nemecko

Hohenheim University

Poľsko

Polish Chamber of Food Industry and Packaging

Slovenská republika

Slovak Chamber of Commerce and Industry

Slovinsko

Pomurje Technology Park

Chamber of Agricultural and food enterprises

Financovanie projektu I-CON

Projekt je financovaný z prostriedkov programu INTERREG CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje spoluprácu na spoločných výzvach v strednej Európe.

S rozpočtom 246 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program podporuje inštitúcie, aby spolupracovali cezhranične s cieľom zlepšiť úroveň miest a regiónov v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Slovinsku a v Taliansku.
Interreg i-con

Kontakty


logo